יד ראשונה
ממומחה

 

תשובה ביטוחית

תקנון אתר

 מבוא:

 1. נודה לך על קריאת התקנון לצורך הבנה והיכרות שלך עם התנאי השימוש באתר "יד ראשונה ממומחה" תשובה ביטוחית לכתובת המייל שנמסרה על ידי השואל.
   

 2. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, כמפורט בתקנון זה להלן, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר זה.
   

 3. התשלום הוא בעבור תשובה לשאלה אחת בלבד. אם יש לכם שתי שאלות בשני נושאים שונים, למשל שאלה לגבי תביעה לפי פוליסה לביטוח רכב ושאלה בעניין חיסכון פנסיוני, הרי שמדובר על שתי שאלות שונות ועליכם לרכוש שתי תשובות.
   

 4. תשלום בעבור תשובה פירושו הסכמתך לכל האמור בתקנון זה.
   

 5. הנהלת האתר רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להשיב לשואל את מלוא התשלום ששילם ולא לענות על שאלתו.
   

 6.  כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.
   
  מהי תשובה ביטוחית?
   

 7. השרות "תשובה ביטוחית" מאפשר לשואל לקבל התייחסות מקצועית בראיה כוללת לסוגיה כללית שמעסיקה אותו ממומחה מוביל בתחום אליו מתייחסת השאלה. מדובר על התיחסות ראשונית וכללית במענה באמצעות המייל בלבד.
   

 8. השרות הניתן הוא בבחינת יד מכוונת. התשובה הביטוחית תינתן על סמך הנתונים שיוצגו על ידי השואל. על מנת לקבל את התשובה המלאה ביותר, באחריות השואל לפרט בשאלתו את מירב הנתונים והפרטים.
   

 9. השרות אינו מהווה חוו"ד משפטית או לצרכי הצגה בבימ"ש, ואינו מהווה תחליף לייעוץ מלא ואינו מהווה חוות דעת מלאה אותה ניתן לרכוש תמורת תשלום נוסף כאשר הסכום ששולם ע"י השואל בעבור התשובה ייחשב כמקדמה וינוכה מהתשלום המלא בעבור חוות הדעת המלאה או הייעוץ, לפי העניין.
   

 10. התשובה הביטוחית מבוססת על המידע שהוצג על ידי השואל והיא ניתנת בתוך 4 ימי עסקים מיום הצגתה (במצב עסקים רגיל שאינו מופרע על ידי התערבות של כח עליון).
   

 11. מחירה של חוות דעת מלאה הניתנת על ידי כל אחד מהמומחים מתחיל, אך אינו מסתיים, בסכום של 2,500 ₪ בתוספת מע"מ ועשוי להגיע אף לכדי עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים.
   

 12. השואל זכאי לאחר קבלת התשובה, לרכוש חוות דעת מלאה במחיר מוזל ממנו ינוכה הסכום ששילם בעבור התשובה הביטוחית הנחשב כתשלום מקדמה על חשבון חוות הדעת המלאה.
   

 13. השואל מודע ומסכים לכך שהתקשורת עם המומחים תיעשה באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד. פניות באמצעות הטלפון או באמצעות כל כלי תקשורת אחר שלא תואמו עם המומחה מראש לא ייענו.
   

 14. שאלה שתכלול פרטים אישיים תקבל התייחסות כללית שמתאימה למקרים דומים לפרטים שהוצגו מבלי להזכיר את הפרטים האישיים, ככל שהוצגו כאלו בשאלה.
   

 15. חוות דעת מלאה תכלול אפשרות לשיחה טלפונית, ולפי המקרה גם פגישה אישית עם המומחה, בדיקת מסמכים והתייחסות מעמיקה לפרטי אירוע או גם סיכון.
   

 16. התשובה הביטוחית תינתן על ידי אחד המומחים שפרטיו מוצגים באתר או גם על ידי מומחה נוסף שפרטיו אינם מוצגים באתר, לפי שיקול דעתם של מומחי האתר בהתאם למהות השאלה. כל מומחה החתום על התשובה הביטוחית הוא לבדו אחראי לתוכן התשובה ונכונות האמור בה.
   

 17. לאחר קבלת התשובה, ככל שהשואל יבחר להציג שאלות נוספות או נתונים נוספים בנושא השאלה הביטוחית, אשר לא הוצגו בפנייתו הראשונה, תיחשב כל פניה שכזאת כפניה נוספת שתחויב בתשלום נוסף.

   

 18.  ידוע לשואל שהאתר אינו מיועד לשיווק מוצרי ביטוח. למימוש המלצות ורכישת ביטוח, על השואל לפנות לסוכן ביטוח שלו.


  הבהרה לעניין אחריות מקצועית וזכויות יוצרים:
   

 19. האחריות המקצועית, זכויות היוצרים והקניין הרוחני במלואן - הינם של המומחה נותן התשובה בלבד.
   

 20. אין לפרסם ברבים באופן מלא או חלקי כל תשובה שהיא בלא קבלת הסכמתו מראש של המומחה נותן התשובה. אולם ניתן ורצוי להציג את התשובה לכל גורם רלוונטי לנושא  השאלה כמו: סוכני ביטוח, עובדי חברת ביטוח ועורכי דין.

   
  הגבלות והתחייבות השואל:
   

 21. כל שואל שגילו עולה על 18 שנה מוזמן לעשות שימוש באתר על פי תנאי תקנון זה.
   

 22. ככל שתוצג שאלה על ידי שואל שגילו מתחת לגיל 18, ייחשב השואל כשלוחו של בעל כרטיס האשראי ככל שפרטיו לא נגנבו על ידי השואל.
   

 23. השואל מתחייב לשפות את הנהלת האתר ואת המומחה נותן התשובה או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש לפי התקנון ובכלל זה בגין פניה טלפונית שלא סוכמה מראש עם המומחה אליו נעשתה הפניה.

  הדין החל:

 24. הדין החל וסמכות שיפוט - דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, תקנון זה יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז תא-יפו בלבד.

 

כל זכויות התוכן שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" Copyright